UPM perustaa uuden suojelualueen Sippolaan, suojeluala 49 hehtaaria

16.2.2017 12:15

UPM suojelee omistamansa 49 hehtaarin alueen Halla-Sippolan tilan alueella. Alue suojellaan valtakunnallisen Metso-ohjelman kautta.

Uusi suojelualue on monipuolinen ja runsaslahopuustoinen. Se muodostuu neljästä erillisestä osasta, joista suurin, 25 hehtaarin alue, sijaitsee Haukkasuon turvetuotantualueen länsipuolella. Alue on lahopuustoista kangasmetsää, lehtoa ja puustoista suota.

Haukkasuon turvetuotantoalueen eteläpuolelta suojelualueeseen kuuluu noin 13 hehtaaria rehevää turvekangasta ja Hangassuon soidensuojelualueen lounaspuolelta 10 hehtaaria rehevää korpea ja noin 1 hehtaari lehtokorpea, jossa on runsaasti haapaa.

Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.

Metso-ohjelma on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelmaa hallinnoivat ELY-keskukset.

— UPM pitää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista keskeisenä osana kestävää metsätaloutta ja on tukenut Metso-ohjelman tavoitteita sen perustamisesta saakka, sanoo UPM:n ympäristöpäällikkö Sami Oksa tiedotteessa.

Tapani Olkku