Lukijalta: Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia vahvistettava

Kuntaa kehitettäessä sekä palveluja tuottaessa on tärkeää kuulla kuntalaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden ääntä – niiden ääntä, keitä varten palvelut ovat. Asiakas- ja kuntalaisosallisuudessa on vielä paljon tehtävää Kouvolassa ja Kymsotessa. Kouvolassa on osallisuuskoordinaattorit, osallisuuskyselyillä kartoitetaan ajatuksia ja osallisuussuunnitelmaa parhaillaan valmistellaan ja aluetoimikunnat ovat käytössä. Kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa on luotu. Aluetoimikunnan ääni tulee kuulua heidän pienen oman budjetin lisäksi myös muihin asioihin.

Kymsotessa on puolestaan palkittu prototyyppi -malli käytössä, johon on haettu ja valittu mukaan aktiivisia alueen asukkaita Kymsoten perustamisvaiheessa. Malli on jäänyt kuitenkin kovin etäiseksi kuntalaisille eikä siitä ole paljoa kuulunut tietoa siitä, että mitä ja mihin asioihin on voitu siellä vaikuttaa. Resursseja osallisuustyölle ei Kymsotessa ole riittävästi. Yksi vastuuihminen ei voi tehdä yksin ihmeitä etenkin, kun hänen vastuullaan on suuria muitakin kokonaisuuksia. Tätä prototyyppityötä tulee edelleen kehittää ja laajentaa eri asiakasryhmien asioihin.

Asiakaskokemusta kerätään palautejärjestelmällä kunnan ja Kymsoten palveluissa. Kymsotessa on ollut asiakaskokemuksen kehittämis- ja mittauspilotointi käynnissä muutamilla sektoreilla, mikä on hyvä asia. Asiakaskokemuksen tulisi ohjata toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Asiakasnäkökulmaa ja asiakaslähtöisyyttä onkin välttämätöntä vahvistaa. Tulee kehittää asiakaskokemuksen mittausmalli, jolla saadaan mahdollisimman hyvin kaikkien mielipiteet esiin.

Monessa kunnassa on kehitetty asiakasraateja, kehittäjäasiakkaita ja avainasiakkaita on otettu mukaan kehittämistyöhön, kokemusasiantuntijoita ja erilaisia vertaisohjaajia on palkattu täydentämään ammattilaisten työtä mm. sosiaali- ja terveysalalla. Kymsotessakin kokemusasiantuntijoita on käytössä joillakin sektoreilla. Mahdollisuuksia näiden lisäämiseen olisi kuitenkin paljon. KoKoA (Kouluteutut Kokemusasiantuntijat) ry on luonut rakenteet kokemusasiantuntijoiden käytölle ja sitä kautta on myös Kymsoteen saatu kokemusasiantuntijoita. Ennen Kymsotea Kouvolassa oli mm. asiakasraateja käytössä, mutta nämä ovat jääneet Kymsotessa kehittämistyön jalkoihin.

Potilasjärjestöt olisi järkevää myös kytkeä vahvemmin osaksi terveydenhuollon kehittämistä. Esimerkiksi HUS:ssa on kohtuullisen hyvin muotoutunut OLKA-malli järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuomiseen sairaalaan käytössä, josta voisi ottaa parhaat piirteet käyttöön Kymsoteenkin. Sote-keskusten yhteyteen olisi hyvä saada myös järjestöille mahdollisuus kertoa toiminnastaan ja tarjota vertaistukea.

Palveluiden tuottamisen ja kehittämiseen tueksi työryhmiin tulee kutsua myös työntekijöiden, asiakkaiden ja palveluntuottajien ja alan järjestöjen edustajat. Tällä hetkellä tämä ei toteudu.

Liian usein ammattilaiset koettavat ajatella asioita asiakkaan puolesta ja näkökulmasta ilman, että asiaa kysytään asiakkailta ja tällöin jotkut tärkeät näkökulmat voivat jäädä huomioimatta. Näiden tahojen näkemyksien huomiotta jättämiseen ei kerta kaikkiaan tulisi olla varaa. Vanhus- ja vammaisneuvostot, monikulttuurinen neuvosto ja nuorisovaltuusto ovat tärkeitä oman viiteryhmänsä äänen esiin tuojia. Näiden näkemyksiä tulee kuulla laajasti, ajoissa asioiden valmistelussa ja matalalla kynnyksellä, jotta näiden jäsenet pääsevät oikeasti vaikuttamaan.

Osallistava budjetointi olisi hyvä ottaa käyttöön, luoda erilaisia virtuaalisia tai varjopäätöksentekojärjestelmiä, joissa kuntalaiset voisivat vaikuttaa kunnassa ja myös Kymsotessa tehtäviin päätöksiin. Kuntalaiset ansaitsevat todellisia päätöksentekomahdollisuuksia oikeisiin isoihin asioihin. Usein erilaisessa osallisuustyössä vaikutusmahdollisuudet jäävät näennäisiksi. On luotava uusia ja moderneja tapoja vaikuttaa ja vahvistaa jo nyt hyviä olemassa olevia rakenteita, kunnan osien alueellista työtä on myös vahvistettava. On vähintäänkin kohtuullista, että palveluiden kehittämisessä kuuluu ja kuullaan asiakkaiden ja kuntalaisten ääni.

Satu Taiveaho, YTM,

kuntavaaliehdokas, sd.

Kommentoi