Lukijalta: Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen jokaisen lapsen ja nuoren elämässä. Yhdeksi keskustelujen teemaksi onkin noussut oppimisen tuki ja kuntien erilaiset käytännöt erityisopetuksen järjestämisessä.

Koronapandemian aikana huoli lasten ja nuorten oppimiseen tarvittavasta tuesta on kasvanut. Oman huolensa asiasta on ilmaissut myös opettajien ammattijärjestö OAJ, jonka mukaan osa kunnista säästää erityisen tuen opetuksessa.

Oppimisen tuki on rakennettu kolmiportaiseksi. Yleinen tuki on kaikille tarjolla olevaa tukea, tavallisimmin tukiopetusta. Tehostettu tuki on esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta. Vahvin tuki eli erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Erityinen tuki perustuu oppilaalle tehtävään erityisen tuen päätökseen, pedagogiseen arvioon ja selvitykseen sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.

Oppimisen tuki toteutuu eri kunnissa ja jopa kunnan sisällä eri kouluissa vaihtelevasti. Työtehtävissäni lapsiperheiden sosiaalipalveluissa olen tavannut useita lapsia ja perheitä, jotka päätyvät lastensuojelun asiakkaiksi, koska lapsen oppimisen tukea ei ole saatu rakennettua ajoissa ja yksilöllisesti lapsen tarpeita vastaavaksi.

Monelta kohtaamaltani lapselta on vuosien varrella evätty oikeus yksilölliseen oppimiseen tai kavennettu sitä. Jokaisella lapsella on lakisääteinen oikeus oppimiseen ja sen järjestämisessä on oltava lähtökohtana lapsen etu.

Oppimisen tuen yksilöllisessä toteutuksessa huomio tulee kiinnittää vähintäänkin kahteen asiaan: miten inkluusiota toteutetaan ja mitkä ovat erityisopetuksen resurssit. Inkluusion voi ymmärtää rakenteelliseksi käsitteeksi kuvaamaan kaikille yhteistä koulua.

Voisiko inkluusion ymmärtää myös kuvaamaan kaikille tasavertaisia oppimismahdollisuuksia? Tällöin erityisen tuen lähtökohtana olisi aidosti oppilaan yksilölliset tuen tarpeet. Jotta kasvaviin tuen tarpeisiin voidaan vastata, tarvitaan ensisijaisesti riittävästi päteviä erityisopettajia.

Rakenteilla ei ole merkitystä, ellei niiden sisällä ole toimintaedellytyksiä. Riittävistä resursseista huolehtiminen on kuntien vastuulla.

Siskoanneli Ruuskanen

YTM, TtM

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka